روغن موتور دیزلی سری CL

CI-4 15W-40

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

CI-4 15W-40

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در انواع موتورهای دیزلی با تکنولوژی ساخت باال و منطبق با استانداردهای زیست محیطی با طراحی سال 2002 و پیش از آن و موتورهای مدرن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICI توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CI-4 15W-40