روغن موتور دیزلی سری CF

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

CF-4 15W-40

روغن موتور دیزلی مینـرال

CF-4 20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CF-4 SAE - 50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CF-4 15W-40

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی دوگانه سوز

CF-4 20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CF-4 SAE - 40

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CF-4 15W-40

روغن موتور دیزلی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CF-4 20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CD-SAE-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CF-4-15W-40

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CF-4-20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده درموتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ، انواع ماشین آلات راهسازی، معدن و کشاورزی با طراحی سال 2009 که برای آن ها روغنی با سطح کارایی 4 -APICF توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CF-4-SAE---40