روغن موتور دیزلی سری CD

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CD SAE-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CD SAE-40

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

CD-4 20W-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین و دوگانه سوز و ماشینآالت راهسازی و معدن با طراحی سال 1994 و پیش از آن با سطح کارایی APICD توسط سازندگان توصیه شده است.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CD-SAE-50

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین و دوگانه سوز و ماشینآالت راهسازی و معدن با طراحی سال 1994 و پیش از آن با سطح کارایی APICD توسط سازندگان توصیه شده است.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CD-SAE-40

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین و دوگانه سوز و ماشینآالت راهسازی و معدن با طراحی سال 1994 و پیش از آن با سطح کارایی APICD توسط سازندگان توصیه شده است.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

CD-4-20W-50