روغن موتور بنزینی سری SL

روغن موتور بنزینی مینـرال

SL 10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

SL 20W-50

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

SL 10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2004 و پیش از آن و موتورهای مدرن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SL API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SL-10W-40-01

روغن موتور بنزینی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2004 و پیش از آن و موتورهای مدرن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SL API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SL-20W-50

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2004 و پیش از آن و موتورهای مدرن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SL API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SL-10W-40-02