روغن موتور بنزینی سری SJ

روغن موتور بنزینی مینـرال

SJ 10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

SJ 20W-50

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی دوگانه سوز

SJ 10W-40

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

SJ 10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2001 و پیش از آن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SJ API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SJ-10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2001 و پیش از آن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SJ API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SJ-20W-50

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2001 و پیش از آن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SJ API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SJ-10W-40-03

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک تا مدل سال 2001 و پیش از آن که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SJ API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SJ-10W-40