روغن موتور بنزینی سری SF

روغن موتور بنزینی مینـرال دوگانه سوز

SF 20W-50

روغن موتور بنزینی مینـرال

SF 20W-50

روغن موتور بنزینی مینـرال دوگانه سوز

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک با طراحی سال 1988 و پیش از آن و همچنین موتورسیکلت های چهارزمانه که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SF API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SF-20W-50-02

روغن موتور بنزینی مینـرال

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک با طراحی سال 1988 و پیش از آن و همچنین موتورسیکلت های چهارزمانه که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SF API توصیه شده است، کاربرد دارد.

جدول مشخصات فنی روغن ها :

:Specification

بسته بندی های موجود :

SF-20W-50-01