روغن موتورهای بنزینی

روغن موتورهای بنزینی باگرو

روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای موتورهای سواری بنزینی و دیزلی سبک با طراحی سال 1988 و پیش از آن و همچنین موتورسیکلت های چهار زمانه که برای آن ها روغنی با سطح کارایی SF API توصیه شده است، کاربرد دارد.

روغن موتور بنزینی سری : SF

API SF - SAE

روغن موتور بنزینی مینـرال دوگانه سوز

SF 20W-50

روغن موتور بنزینی مینـرال

SF 20W-50

روغن موتور بنزینی سری : SJ

API SJ - SAE

روغن موتور بنزینی مینـرال

SJ 10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

SJ 20W-50

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی دوگانه سوز

SJ 10W-40

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

SJ 10W-40

روغن موتور بنزینی سری : SL

API SL - SAE

روغن موتور بنزینی مینـرال

SL 10W-40

روغن موتور بنزینی مینـرال

SL 20W-50

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

SL 10W-40

روغن موتور بنزینی سری : SM

API SM - SAE

روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی

SM 10W-40

روغن موتور بنزینی تمام سنتزی

SM 5W-40

روغن موتور بنزینی سری : SN

API SN - SAE

روغن موتور بنزینی تمام سنتزی

SN 5W-30

روغن موتور بنزینی تمام سنتزی

SN 5W-40

روغن موتور بنزینی تمام سنتزی

SN+ 5W-40