روغن موتور دیزلی

روغن موتور دیزلی سری CF

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی CF-4 15W-40 روغن موتور دیزلی مینـرال CF-4 20W-50 روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز CF-4 SAE – 50 روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز CF-4 15W-40 روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی دوگانه سوز CF-4 20W-50 روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز CF-4 SAE – 40 روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی […]
ادامه مطلب

روغن موتور دیزلی سری CD

روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز CD SAE-50 روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز CD SAE-40 روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز CD-4 20W-50 روغن موتور دیزلی مینـرال دوگانه سوز روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین […]
ادامه مطلب

روغن موتور دیزلی سری CL

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی CI-4 15W-40 روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن برای استفاده در انواع موتورهای دیزلی […]
ادامه مطلب

روغن موتور دیزلی سری CH

روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی CH-4 15W-40 روغن موتور دیزلی مینـرال CH-4 20W-50 روغن موتور دیزلی نیمه سنتزی روغن موتور باگرو با بهره گیری از روغن پایه سنتزی مرغوب و مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارایی عالی و منطبق با استاندارد تدوین شده در شرکت تناوب صنعت ماهان تولید شده است. این روغن […]
ادامه مطلب